a7:40Diu 18:18; Yon 6:14

John 7:40

40 aMáa síkan mai vaya iniren manáa nanin banta ano semí, “Pura siren ma sakhanampa vanta uron mino.”
Copyright information for AGD