a8:17Diu 19:15

John 8:17

17 aErasanti man baya ano máa sikhen mino. Kankanan bantai vaya ano ma manaí intiya mai furan tinten mino.
Copyright information for AGD