John 8:48

Yisasi Ma Veyan Pákena Ma Sikhein Baya Ino

48 aMáa síkan Yutan kayo ano evaránen bein tiamemí, “Éin nan ma Sameriá bantan ban nan en aúpin namu aunan ban mino ma siyáé tiferuna mai furá tiyá tifé rafuno.”

Copyright information for AGD