a1:32-332Sa 7:12, 13, 16; Ais 9:7

Luke 1:32

32 aBéi ayafa vanta vantin béi nan Moéken Dan Bain Tiyarafenu Anin mino siyantin Bafan Tiyarafenu ano véin maman be anafu Devitin an den kiní uantanten mino.
Copyright information for AGD