a1:512Sa 22:28

Luke 1:51

51 abéin ayan mano kákan dorarí ukhantin
beyan nan ma kákan muno siren be aví ma yaní iyá inain mai nanin banta yo siantantin orera iyantin
Copyright information for AGD