a1:76Ais 40:3

Luke 1:76

76 aMai van mi se sanin noe, ínaimpá éi nan Moéken Dan Bain Tiyarafenui sakhanampa vanta ino siyantiya
éi ano Bafani an uante oreya aa uvisin nono.
Copyright information for AGD