a1:9Eks 30:7

Luke 1:9

9 aMaí damú monó doran banta kayo ano yanka iya iya uren asíka vá ayá danka kayo vá ma yanufin nain banta anon mun monó namumpin Tiyarafenu íkun uan aminten mino sirákan
1:9Danka yanufin avúavá mai kati ma siyainíi ukharen mino.
Sekaraiya ano ayá danka yanú dan béin tiantan monó namumpin óden mino.
Copyright information for AGD