Luke 10:16

16 aMáa siren Yisasi mai seventi-tu (72) vanta siamemí, “Tiretí ankani vaya ma iniyain nanin banta ano séinti vayan iniyan mifo inká tiretí ma oyan amiyain nanin banta ano mai séin mi oyan timiyan mino. Téin ma oyan timiyain nanin banta ano séin ma sisintá ererunan oyan amiyan mino.”

Copyright information for AGD