Luke 11:33

Auu Ma Vain Mai Au Vukhafai On Mino

(Matiu 5:15, 6:22-23)

33 a“Ída mana vanta ano yaamu uruan aúpa safi kavefin nafi kaé iyan mifo yan takhókái kain báken panu sen kakhiyan mi maifin ma ódiyain kayo ano kamaen oné iyan mino.
Copyright information for AGD