Luke 12:1

Amaan Baya Kayo Vá Ará Ákona Uantan Baya Kayo Vá Ino

(Matiu 10:26-27)

1Máan tiyákan kokhon tauseni nanin banta e átaru en baru víkaaren makaká uven arantan dasamin maran en mino. Máan tiyákan Yisasi vei eyo iyampon kayo nare máa sen tiamemí, “Tiretí ankan Farasisi kayoi yisi vará dafían ná ákona ono. Beti ma kampun tiren ma mai vaya ánain ma ída yakhafiyain nan mi siyá uno.
Copyright information for AGD