Luke 17:1

Umeíin Avúava San Ma Yafíken Ban Baya Ino

(Matiu 18:6-7, 21-22; Maki 9:42)

1Yisasi vei eyo iyampon kayo máa sen tiamemí, “Ara ara yaná afoká intin banasi ano mai yanáká eraven ankamen umeí inten mifo mai yanasinta ma maman dákó inain nanin banta van mi sirunken mino.
Copyright information for AGD