Luke 17:33

33 aBe aunan ma fákan nain nanin bantai aunan mano o afeyoranten mifo ve aunan ma ampian kain nain nanin bantai aunan para vanten mino.
Copyright information for AGD