e2:22Riv 12:1-8
fEks 13:2, 12
gRiv 12:8
i2:32Ais 42:6; 49:6; 52:10
j2:34Ais 8:14; Mat 21:42; 1Pi 2:8
l2:41Eks 12:24-27; 23:14-17; Diu 16:1-8
o2:521Sa 2:26; Pro 3:4

Luke 2

Yisasin Ma Kaein Baya Ino

(Matiu 1:18-25)

1Sisa Okastasi ano ma Romu kamanini ánon bantaí ma ukhein pimpá Romu kamanin mano ma yafíkein barafin ma vain nanin banta minó avisá bompompin uvarano siren ákona vaya siádan oreraen mino. 2Mai yaná afoká ein mai Kuiriniasi ma Sirian barafin kamaniní ukharé ein damúi esé araíen afoká en mino.
2:2Yudiá baru maen Siriá barafin mi van mino.
3Máa siyaimpin kamani ano aví barano van minó nanin banta ano evaránen betíi varu anará oreraen mino.

4Orera iyákan Devitini kéká pintena vantan Yosepi maen Kariri varafá Nasaretí barurá baren e manten Devitini varu anará Yudiá barafá Betariamú oriyáken 5ben ma varano van tiantan ma váein arinta Maria amúbá baré íkan kamani ano aví barano van avíaren oren mino. 6Békanan o varéin Maria inamun nan iniyaimpin 7miyaní ma uren baran namun bíkakhen ída afokhan baimpin me khoen kao amápin óden mun esékena afon iyampon kauren davaráe yo úkuren kaoi yunan nan dókifin kaen mino.

Sipisipirá Dafisin Banta Kéká Bá Enisori Kayo Vái Vaya Ino

8Mai inuran maen mai varu akhempá manáa sipisipirá dafisin banta kéká ano sipisipirá dafíkaré íkan 9Bafani enisori ano veti vaintá eriyain má Bafani kakhan mano vetin eúkuádan akhokho van en mino. 10Akhokho van iyain má enisori ano vetí ankan máa sen tiamemí, “Tiretí ankan ída vá akhokho van ono. Téi kama vaya varé tiretin tiameno van mi eré umpo mai kama vaya ma minó nanin banta ano ma ininten moéken amusin inten mino. 11Tare inuran manan Devitini varufin mana nanin mano afon iyampon kaein mai iyampon manon tiretin ayainten mino. Béi Bafan mi vákan Tiyarafenu ano ven nan mi minó nanin banta evaránen avirante ne sikharen mino. 12Máan tukhantiya ma yanákái véin o ódeya afováin nono. O onesin maen davaráe yo úkuren kaoi yunan nan dókifin asédantin banten mino.”

13Máan ma siyain má manádá ainen inaru fáké iyankaforen enisori kéká bá ano mai enisori vaintá afoká uven Tiyarafenu aví daníen máa semí,

14 b“Dan uró bain Tiyarafenu avisá daní ono.
Be ma aní ukhein nanin banta ano vá ará kusin masá barará bano.”
15Máan turen mai enisori kéká ano ma inarufá evaránen ódivíkan maen sipisipirá ma yafisin banta kéká ano vetiyan ten oreraemí, “Eritifé ma ma Bafan mano ma setin tisimein baya ánain dakhafé mai yaná ma Betariamú barufin ma afoká ukhein o onátifano,” siren 16betí ankan ainen oriven Yosepin nú Maria nú mo yosiádaren onákan mai iyampon kaoi yunan nan dókifin asédan bakharen mino. 17Bakharé íkan betí ankan mai iyampon oniyáken enisori ano ma vetin tiamikhá ein baya sian páman íkan 18mai vaya ma inein kéká ano kokhon ineine iyan maen 19 cMaria mai vaya kayo inian be aúpin kaúden iniyan baren mino. 20Máan turen sipisipirá dafisin banta kéká ano evaránen oriyáken mai ma enisori ano siamin iniren ma onein dana san Tiyarafenu aví daní iyáken amusin uanten mino.

Yisasin Ma Au Kharen Bafan Amein Baya Ino

21 dDan manápá ifo afápa kanú manaú un kádan damú orivíkan mai iyampon au khaiyáken pefá ma ve anóen arápin ída afoká ukhan ma enisori ano ve anóen tiamikhá einíen Yisasin bí amen mino.

22 eMosesini man baya ano ma sikhá ein damú afoká íkan Yosepin nú Maria nú ano Bafan avorá avusesein doran dóan kípiyan mai iyampon Bafan mo ameno van békanan Yerusaremí barufá aviren oren mino. 23Mai ma orein mai man baya ano máa sikhan mino, “Mana nanin mano ma esékena ain iyampon ma kaúden maen ná mai iyampon Bafan aníen ná eni kéká pinte ino siren ná mai iyampon mo amino.” f

24Amiyan kankanan kukhofá nun nafi kukhun nafi varen mo íkun uan ameno van Yerusaremí monó namumpin oren mino. g

Simioni Ano Ma Yisasin Avu Amein Baya Ino

25Maí damú mana Simionin ne sin banta Yerusaremí báken mumunampin béi funtákan Kantá Aunan mano ven aúpin bíkakhan Isareri nanin banta ma ará kusiantáden ma evaránen aviran nain banta onano van ave ukharen mino. 26Kantá Aunan mano véin pefá tiamemí, “Éi ída furin para vasin mi Bafani vanasi ma evaránen aviran nain banta yákó intiya onan nono.” 27Bafani man baya ano ma sikheiníen Yosepin nú Maria nú ano Yisasin aviren monó namumpin ódiyákan Kantá Aunan mano Simionin aviren maifin múdan 28mai iyampon un daumaren Tiyarafenu aví daní iyáken máa semí,

29“Bafan noe, fefá éi ma siáden nan baré einí eya
ei yoran banta saréa áesin ná ará kusin masá orino.
30 hBanasi ma ayaino van ma aní ukhá eona mai inka se suu fóké oné uno. 31Mai minó nanin banta ano onano van utaan kaúkare ono.
32 iMai véi mana on mi vain ena anan nanin banta kakhaan táden maen
Eni Isareri kéká kákan bí aminten mino.”
33Máa síkan mai iyampon nan ma Simioni sein baya van be anóe afóe ano anú diyan kokhon ineine iyákan 34 jSimioni vetin avu uantáden mai iyampon anóe Marian máa sen tiamemí, “Tiyarafenu ano ma iyampon nan mi siyan béi anon kokhon Isareri nanin bantai eraven ankamin má ena kokhon Isareri nanin bantai e mantan mái mana aní banta vantin banasi ano véin oyampá baya sinten mino. 35Máa siyantin béi ano vanasii aúpá ineine maman dákó intin éin dere vaenati ano arápin kéká inten mino.”

Sakhanampa Nanin Ana Ano Ma Yisisin Nan Tiyarafenun Tusu Siantein Baya Ino

36Asani anan pinte Fanuerin araun mana sakhanampa nanin Ana varen afovaí ukharen mino. Béi ve avafun má dan manápá ifo afápá kan un kádan oranará baré íkan 37be avafu fúbin eiti fo (84) oranará baré báken ena ena inuran má bayan má ída monó namun baru me ampiyan maen manáa yamú dunan auraren Tiyarafenurá amúkiyáken beni yoran pákaren baren mino. 38Maí damú ana véi má dere vetíi ádé eriven Tiyarafenu susu siantiyan Yerusaremí nanin banta ma Tiyarafenu ano evaráné aviranté uno sikhan ma afoká intí onano van ma iyá ein nanin banta kayofin mai iyamponi vaya sian dákóen mino.

Yosepin Má Be Aná Bá Yisasi Má Ma Evaránen Nasaretí Barufá Orein Baya Ino

39 kBafani man baya ano ma sikharé einíen Yosepin nú Maria nú ano mai yoran dóan kíparen bei varufá Karirí barafin Nasaretí oren mino. 40O vákan mai iyampon ákona vá e anoní iyákan Tiyarafenui avábá ano ve má bákan kama ineine ano véimpin bíken mino.

Yisasi Ma Tiyan Míkan Mifo Sirantan Kan Orun Kádan (12) Oranaí Uven Ma Yerusaremí Monó Namumpin O Vá Ein Baya Ino

41 lMinó oranafin ma Avo Uantan Dunan Nan Damú ma erin maen be anóe afóe Yerusaremí oriyaren mino. 42Tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) oranaí Yisasi ukharen betin anóe afóen má anafu aráoni avúavá ánain dakhafen Avo Uantan Dunan Nan Damú oren mino. 43Orikhá íkan Avo Uantan Dunan ma Nan Damú kípavíkan Yisasi ma Yerusaremí bain ída afová en onanton be anóe afóe evaránen barufá oren mino. 44Oriyáken be anóe afóe ma inein mano Yisasin nan be arona kayo vái oriyan mino ana siren ída ve nan dosin mana vayan orivíkan ínaimpá be nan mo yose me yose iyan mana varuráké ma orikharé einta safi arona kayora safi me inae inae en mino. 45Békanan dosivaen ída onarí iyaimpin evaránen Yerusaremí mo yoseno van oren mino. 46Békanan dosiyan kanú manaú damú orivíkan béi monó namuni yafufin arú kayo aúbaná kumanten betí ankan ma sein baya iniyáken manáa vaya evaránen betimpin inauren iniyan baré íkan o onen mino. 47Beni vaya ma inein banta kéká ano veni afova vá inain baya vá ma evaránen tiyain ma san anúden oreraen mino. 48Békanan ma Yisasin o onen kákantá anú diyáken be anóe máa sen béin tiamemí, “Tanin noe, éi fará ma avúavá afóe rasan usintenará berasan tirá ano uman diyasá éin nan dosiyare rafuno.”

49Máa síkan béi evaránen békanan tiamemí, “Pará te nan dosé no vae séi se sifóen
2:49Manáa Tiyarafenui vompon dókifin ena asotúin baya máa sikhen mino,“se sifóeni yoran mi varanté umpo…”
amái vanté umpo ídá tiré kanan afová ukhe fono.”
50Máa síkan mai ma véi siyain baya ana ída vékanan afová en mino.

51 nMáan turen ben avíaren betí evaránen Nasaretí oren o váken be anóe afóe ma sein baya máa iniren oo yaiyiyákan inká Yisasi ma sein baya máa ve anóe ano maman aúká kaúden pákaan ákonaen mino. 52 oMáan tiyáken Yisasi e anoní íkan beni afova ano mo kákaní íkan Tiyarafenu vá minó barará nanin banta vá ano moéken béin nan anunuen mino.

Copyright information for AGD