Luke 2:1

Yisasin Ma Kaein Baya Ino

(Matiu 1:18-25)

1Sisa Okastasi ano ma Romu kamanini ánon bantaí ma ukhein pimpá Romu kamanin mano ma yafíkein barafin ma vain nanin banta minó avisá bompompin uvarano siren ákona vaya siádan oreraen mino.
Copyright information for AGD