Luke 3:15

15Máa síkan banasi ano Yonin oniyáken betí ankan kokhon ineine uren be nan mai ma Tiyarafenu ano ma varará nanin banta evaránen aviranten mino ma sikharé ein mai vanta ino sen inen mino.
Copyright information for AGD