Luke 3:19

Eroti Ano Ma Yonin Karavusifin Kaein Baya Ino

19 aEroti ma kamaniní ukhen maen be aváen aná Erodiasin ma yafein má ena kokhon aauí ma ukhá ein masan Yoni ano vanasifin páman uren asirákan iniren
Copyright information for AGD