Luke 3:21

Yoni Ano Ma Yisasin Monó Non Péantein Baya Ino

(Matiu 3:13-17; Maki 1:9-11)

21Kokhon nanin banta ma non bariyákan Yisasin má dere non mamaren amúkiyain má inaru ona yivíkan
Copyright information for AGD