Luke 3:23

Yisasin Anafu Yan Ma Ayun Man En Erikheí Pákena Vaya Ino

(Matiu 1:1-17)

23 aYisasi ma teti (30) oranaí ma uven bei monó doran araí íkan banasi ano ma inein mano véi nan Yosepin anin mino sen iniyákan

Yosepi mai véi Erin anin mino.
Copyright information for AGD