a3:36Esé 11:10-26

Luke 3:36

36 aSerani maen Kainanin anin bákan
Kainani maen Apaksatin anin bákan
Apaksati maen Siemin anin bákan
Siemi maen Noan anin bákan
Noa maen Ramekin anin mino.
Copyright information for AGD