Luke 4:41

41 aMáan turen Yisasi namu aunan kayo yo siantan kokhon nanin banta ma me ampiren oriyáken máa sen oovaren mí, “Éi Tiyarafenu Anin mono.” Máa síkan béi vetin asiren baya ída sino van airo ananí uanten mifo mai fara va ino varará nanin banta ma evaránen avirano van ma Tiyarafenu ano aní ukharé ein mai vantan béi vákan betí afová ukhan mino.

Copyright information for AGD