a6:1Diu 23:25

Luke 6:1

Yisasi Ma Veyan Nan Sabatii Bafan Muno Sein Baya Ino

(Matiu 12:1-8; Maki 2:23-28)

1 aMana Sabati yamú Yisasi uviti yunampin nókan bei eyo iyampon kayo ano uviti araní uren ayantá kasekhasu faren aitan do fútian karúdaren niyaren mino.
Copyright information for AGD