Luke 6:17

Yisasi Ma Aí Nanin Banta Ayofein Baya Ino

(Matiu 4:24-25; Maki 3:7-12)

17Máan turen Yisasin má bei eyo iyampon kayo vá amempá aravuaren kama ukhein avará ena kokhon bei eyo iyampon kayo vá Yudiá ankina fáke nanin banta vá Yerusaremí bá un non akhempá ma vain barú kan Taiyá bá Saidoni vá ano varéin orun manten mino.
Copyright information for AGD