Luke 6:22

22 aBanasi ano siretin onantiya ma Banta Anin ma yakhafiyasin maen
betí ankan pura sen tiretin ará namu uantiyáken
namu vaya siyan éin avi san namu ukhen mino siren do ékanten mino.
Máan tintin ma mai yanasinta ma afoká intiya vá tiretí ankan ná amusin ono.
Copyright information for AGD