Luke 6:38

38 aTiretí ankan ma ena nanin banta amesin maen Tiyarafenu ano siretin má aminten mino. Béi ma avarí inain mai víkaren morun avékaren kaiyantin bíkaaren avanen eraviyantin mi siretin aminten mifo sireti ma avarí iyá inona mai avúaváká anan temi siretin aminten mino.”

Copyright information for AGD