Luke 6:46

Kama Afova Vain Banta Vá Ída Kama Afova Vain Banta Vá Ano Ma Má Uvaran Baya Ino

(Matiu 7:24-27)

46 aMáa siren Yisasi evaránen temí, “Tiretí ankan pará Bafan noe, Bafan noe, se nan tiyákeyá te ma siamiyaruna vaya ánanin ídá bákuriya rafono.
Copyright information for AGD