Luke 8:17

17 aAupá ma vain danasinta ano ínaimpáké afoká iyantin maen banasi ano ma yarariyá inain danasinta ano ínaimpáké afokasí intin minó nanin banta ano mai yanasinta afová inten mino.
Copyright information for AGD