Luke 8:2

2 aBákuren nókan pefá ma Yisasi ano ma manáa nanin kéká pintena ma namu aunan kayo ma yo siantiyan ma aí kípaantiyan ukharé ein nanin kayo ano véin má oriyaren mino. Oriyákan mai kayo fintena mana Mákdara kena Marian ne sin nanin ma yan manápá ifo afápá kan un kádan namu aunan ma véin pintena yo siantákaré ein nanin má dere maifin oriyaren mino.
Copyright information for AGD