Luke 8:26

Yisasi Ma Namu Aunan Bain Banta Ayofein Baya Ino

(Matiu 8:28-34; Maki 5:1-20)

26Máan turen Yisasin má bei eyo iyampon kayo vá Karirí non ankinafá bain Kerasá
8:26Manáa vompompin Kadarenesi e sen inká ena vompompin Kekesenesi e sen ukhen mino 8:37 dere vá onano.
barufá oren mino.
Copyright information for AGD