Luke 8:40

Yisasi Ma Fúká Ein Arinta Avían Manten Ma Aí Nanin Ayofen Ma Ein Baya Ino

(Matiu 9:18-26; Maki 5:21-43)

40Yisasi non ekháden ena ufá oríkan banasi ano véi ma oriyain ave ukharen ben onen amusin en mino.
Copyright information for AGD