Luke 9:18

Pita Ma Yisasi Nan Tiyarafenu Ano Ma Aní Ukhein Banta Ono Sein Baya Ino

(Matiu 16:13-19; Maki 8:27-29)

18Maná damú Yisasi veyáká amúkiyan bákan bei eyo iyampon kayo ano véin má baré íkan béi máa sen betin inaemí, “Téin nan iye inó banasi ano siyan nafino.”

Copyright information for AGD