Luke 9:46

Inaru Yafisimpin Iyé Kákaní Inten Nafino Ma Sen Ina Ein Baya Ino

(Matiu 18:1-5; Maki 9:33-37)

46 aManá damú eyo iyampon kayo ano veraran iye anó o esesí inten nafino siren asive asive iyaren mino.
Copyright information for AGD