Mark 1:12

Ban Anon Mano Ma Yisasin Akhenóka Ein Baya Ino

(Matiu 4:1-11; Ruku 4:1-13)

12Máa siyain má Kantá Aunan mano Yisasin ainen tiantan banta ída van kámá barafá oren mino.
Copyright information for AGD