Mark 1:14

Yisasi Ma Karirifá Monó Doran Mo Araí Ein Baya Ino

(Matiu 4:12-17; Ruku 4:14-15)

14 aEroti ma Yonin karavusifin pákaan kaúdan maen ínaimpáké Yisasi Karirí barafá Tiyarafenui kama vaya siamen oren mino.
Copyright information for AGD