Mark 1:22

22 aTiamíkan banasi ano iniren takhaen orera iyan temí, “Beni vaya ano Yutan kayoi man baya ma afová uhein banta kéká ano ma vaya seinisa iyan naino. Ída ino. Pura sikhein ákona vá ma vain banta ano ma seiníi iyan mino.”

Copyright information for AGD