Mark 1:32

Yisasi Ma Kokhon Nanin Banta Ayofein Baya Ino

(Matiu 8:16-17; Ruku 4:40-41)

32Mai inúpá áau ma orun periyain má kokhon aí nanin banta vá namu aunan mano ma fákakhein kéká bá ina Yisasi vaintá aviren ere ere en mino.
Copyright information for AGD