Mark 1:39

39 aMáa siren Kapeniamú me ampíren Karirí barafá ma vain baru kayo fimpá oriven Yutan nanin bantai monó átaru namun kayofin monó baya siamiyáken kokhon nanin banta fintena yere namu aunan kayo yo sianten mino.

Copyright information for AGD