Mark 1:9

Yoni Ma Yisasin Monó Non Péantein Baya Ino

(Matiu 3:13-17; Ruku 3:21-22)

9Maí damú Yisasi Kariri varafá Nasaretí baru fáké eríkan Yoni ano Yodení nompin béin monó non péanten mino.
Copyright information for AGD