b2:24Diu 23:25
c2:251Sa 21:1-6
d2:26Riv 24:5-9
e2:27Diu 5:14

Mark 2

Ai Ayan Púká Ein Banta Ma Yisasi Ayofein Baya Ino

(Matiu 9:1-8; Ruku 5:17-26)

1Manáa yamú ma orivíkan Yisasi evaránen Kapeniamú barurá o van mai vaya ano ainen mai varufin oreraen mino. 2Orera íkan banasi ano o vúten mai ma váein namun e víkaaren onará ina ída afokhan bákan Yisasi monó baya siamen mino. 3Tiamiyákan kamí kamí banta ano ayan arantan púká ein banta kúkútafin kaúden aviren eren mino. 4Eríkan banasi ano víkakhan ída kanaíen Yisasi vaintá aviren orin nainí iyaimpin má nantá ódiven amompin kápóden anan póké kúkútará damuren mai aí banta Yisasi vaintá kain araven mino. 5Aravíkan Yisasi ma mai máa vantai mumunan ódaren maen mai ma ayan arantan púká ein banta siamemí, “Te sanin noe, eni ume ampianten mino.”

6Máan tiyan maen maifin manáa man baya ma afová ukhein banta kéká ina kumantaren máan ineine en oreraen mí, 7“Ma vanta ano fará máa siyan nafino. Béi Tiyarafenui oyampá baya siyan mino! Mana vanta ano ída kanaíen ume ampiantanten mifo Tiyarafenu veyafin mi mai ákona van mino!”

8Máan ineine en orera iyákan Yisasi afová uren betin tiamemí, “Ma avúavá ma variyaruna van tiretí ankan pará Tiyarafenui oyampá baya siyan mino sé iniyara fono. 9Ayan arantan púká ein banta van inte vaya ma seruna anó teso sikhen nafino. Eni ume ampianté uno ma seruna ano fi áa orun mantave ei kúkúta mamare orono ma seruna ano fino.” 10Mai avúavá ma variyaruna anon Banta Animpin ma varará ákona vákan ume ampiantiyan mino sé aní iyá uno.” Máa siren Yisasi mai ma ai ayan púká ein banta van temí, 11Aí daná kípen mifo mantave ei yuvasí mamare varufá orono.” 12Máan ma siyain má mai vanta ano orun mantaaren duvasí mamaren mai ma oniyaré ein nanin banta yo éka náka iyáken oren mino. Mai ma iyukhá ein nanin banta ano mai avúavá ma oniyáken, “Máan avúavá tetí ankan pefá ída ontaré eruna yanái afoká en mino!” siyáken Tiyarafenu aví daníen mino.

Yisasi Ma Rivain Ne Sin Banta Arein Baya Ino

(Matiu 9:9-13; Ruku 5:27-32)

13Máan turen Yisasi evaránen non akhempá oríkan banasi ano ve vaintá o iyuvin monó baya siamen mino. 14Tiamíden oriyaren ma Arafiusin anin Rivain onákan takisi varan namumpin kumantaréin maen béin ariyan temí, “Tesi eyo iyamponí in nompo ereno.” Síkan béi e mantaaren Yisasin bákuren oren mino.

15Mai inúpá Rivai ano Yisasin má bei eyo iyampon kayo vá arákan be amápin mo yunan niyan maifin takisi varan banta kéká bá ume nanin banta vá inan baren mino. Máan avúavá bá bain nanin banta vá dere anon Yisasi ma oreipá bákuren noren mino. 16 aMai kéká bá ma Yisasi yunan niyákan man baya afová ukhein Farasi khayo ano Yisasini eyo iyampon kayo ina iyan temí, “Para Yisasi sakisi varan banta kayo vá ume nanin banta vá manafin dunan niyan nafino.”

17Mai ma ina iyain baya ma Yisasi iniyáken betin tiamemí, “Aí ma vain nanin banta ano anan ayofan banta vaípá oré iyan mifo ída ma aí bain nanin banta ano ída ayofan banta vaípá oré iyan mino. Puntákein nanin banta arano vara erikhe raumpo ume nanin banta arano van mi eriké uno.”

Dunan Ma Aurá Pákena Van Ma Yisasin Inaein Baya Ino

(Matiu 9:14-17; Ruku 5:33-39)

18Yonini eyo iyampon kayo vá Farasisi kayo vá ano yunan auraren bákan maná damú manáa nanin banta ano Yisasi vaintá eriven béin inaemí, “Yonini eyo iyampon kayo vá Farasisi kayo vá ano yunan auraren ban mifo fará ei eyo iyampon kayo ano ída yunan auriyan nafino.”

19Máa sen ina íkan Yisasi evaránen betin tiamemí, “Mana vanta ma anasi iman ameno van iyan maen mai omápin ma arakhá ein kéká ano yunan auré iyan nafino. Anasi iman amin banta vá ma váken ída kanaíen duna auranten mino. 20Maná damusí intin anasi iman amin banta ma aviren orivintin maen dunan auranten mino.” 21Máa siren temí, “Mana vanta ano ída auyen davaráe kafádan póké peyante yavaráe ma yákakheimpin mo yamparen amu é iyan mino. Auyen davaráe fóké ma yamparen amu urantin o fáke e fáke uaren kákantái yáken orera inten mino.” 22Inká auyen uvaini anu kháan peyante memé aufin ída khaé iyan mino. Peyante memé aufin ma auyen uvaini anu khaintin maen paútiaren eravin nain nan mino. Auyen uvaini anu káan auyen memé aufin mi khaé iyan mino.”

Yisasi Ma Veyan Nan Sabatii Bafan Muno Sein Baya Ino

(Matiu 12:1-8; Ruku 6:1-5)

23Mana Sabati yamú ma Yisasi má bei eyo iyampon kayo vá arokhú dunampin oriyan maen bei eyo iyampon kayo ano arokhú ankanen oriyaren mino. 24 bMáan tiyákan Farasisi kayo ano ódaren Yisasin tiamemí, “Sabati yamú ma arokhú ankaniyain mai ída vá doran barano sikhein damúi vakan man bayan durafuriyan mino. Mai ída ma máan toren mino.”

25 cMáa síkan Yisasi evaránen betin tiamemí, “Deviti má bei kéká bá arafan puríkan ma mantá ein avúavá tiretí ankan bompon dóki finte ídá dankádé afová ukhe fono. 26 dAbiata ma monó ánon doran pákakhein damú béi Tiyarafenui mápin un pében monó ánon doran pákakhein kéká ano ana kantasí ukhein bereti niyain un máden niyáken bei kéká amin nakhen mino. Máan ma ein mai man baya yeren durafunten mino.” 27 eMáa siren betin tiamemí, “Banasi aya ino van mi Sabati uvádan ban mifo vanasi ano Sabati aya ono vara uvamádan ban naino. Ída ino. 28Mai van mi Banta Anin mano Sabatii Bafan ban mino.”

Copyright information for AGD