Mark 2:23

Yisasi Ma Veyan Nan Sabatii Bafan Muno Sein Baya Ino

(Matiu 12:1-8; Ruku 6:1-5)

23Mana Sabati yamú ma Yisasi má bei eyo iyampon kayo vá arokhú dunampin oriyan maen bei eyo iyampon kayo ano arokhú ankanen oriyaren mino.
Copyright information for AGD