Mark 3:1

Yisasi Ma Mana Ayan Púkein Banta Ma Sabati Yamú Ayofein Baya Ino

(Matiu 12:9-14; Ruku 6:6-11)

1Ená damú Yisasi evaránen Yutan nanin bantai monó átaru namumpin ódíkan aiayan púkein banta ano maifin baren mino.
Copyright information for AGD