Mark 3:11

11 aMáan tiyákan namu aunan ma varé ein kayo ano Yisasin ma oniyáken béin anafin o ankamiyan bá diyáken, “Éi Tiyarafenu Anin mono” sen mino.
Copyright information for AGD