Mark 3:31

Yisasini Mana Kékasí Ma Iyain Baya Ino

(Matiu 12:46-50; Ruku 8:19-21)

31 aMáa siyákan Yisasin anóen má be afá kayo vá ano véi ma vain namun baintá eren mino. Barurá e iyuven Yisasin mun tiamintin barufá erantí béin má baya seno van baya yan óden mino.
Copyright information for AGD