Mark 3:7

Kokhon Nanin Banta Ano Ma Yisasin Bákuren Orein Baya Ino

(Ruku 6:17-19)

7Yisasin má bei eyo iyampon kayo vá ano Karirí non akhempá oríkan kokhon nanin banta ano véin bákuren oren mino.
Copyright information for AGD