Mark 4:1

Danayun Ma Fafasin Bantará Ma Ovaéádein Baya Ino

(Matiu 13:1-9; Ruku 8:4-8)

1 aYisasi evaránen Kariri non akhempá oriven monó baya siyákan kokhon nanin banta ano eyu akhempá o átaru en mino. Átaru iyaimpin botifin un kumamen manáa e afánen o váken monó baya siamiyan mino.
Copyright information for AGD