Mark 4:10

Yisasi Ma Ovaeran Baya Fákena Ma Sian Amá Ein Baya Ino

(Matiu 13:10-17; Ruku 8:9-10)

10Ínaimpáké banasi ma orivíkan Yisasin má bei eyo iyampon tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) má manáa nanin banta kayo vá ana váken máa sen Yisasin inaemí, “Éi ma vaéde siya ona vaya kayoi ana mai intesá ukhen nafino.”

Copyright information for AGD