Mark 4:13

Danayun Pafasí Pákenai Ovaeran Baya Ma Sian Amá Ein Baya Ino

(Matiu 13:18-23; Ruku 8:11-15)

13Máa siren Yisasi semí, “Mai vaeran baya ma siretí ankan ída afová inteya mai minó baya ma vaédiyá tiamenunai ana inté ureyá afová inte rafono.”
Copyright information for AGD