Mark 4:21

Daamu Ma Antúduan Kain Nan Ma Sian Baékein Baya Ino

(Ruku 8:16-18)

21 aYisasi vetí ankan tiamemí, “Mana vanta ano ma yaamu antúduren kurafin ná kuferé iyan nafino. Áa sakhó aránaó pasá kaé iyan nafino. Ída ino. Takhókái kaé iyan mino.
Copyright information for AGD