Mark 5:1

Yisasi Ma Namu Aunan Bain Banta Ayofein Baya Ino

(Matiu 8:28-34; Ruku 8:26-39)

1Yisasi má bei eyo iyampon kayo vá ano Kariri non e kháden Kerasá barafá oren mino.
Copyright information for AGD