Mark 6:1

Nasaretí Nanin Banta Ano Ma Yisasin Oyan Amein Baya Ino

(Matiu 13:53-56; Ruku 4:16-30)

1Yisasi mai varu me ampiren bei eyo iyampon kayo vá bei varu anará Nasaretí oren mino.
Copyright information for AGD