Mark 6:14

Monó Non Ma Féantan Banta Yoni Ma Furein Baya Ino

(Matiu 14:1-12; Ruku 3:19-20, 9:7-9)

14 aYisasi ma variyain avúavá baya ano minó akhempá orera íkan banasi ano ma mai vaya ana sen orera iyan maen Kin Eroti inen mino. Manáa kéká ano siyáken, “Monó Non Péantan Banta Yoni anon purin pinté evaránen e mantakhan mi enará ukhein ákona ano véimpin doriyan mino.”
Copyright information for AGD